Nieuws, Vraag & Antwoord

Anciënniteitspremie werknemers

Anciënniteitspremie

Anciënniteitspremie voor werknemers

Geef je graag een GROOT cadeau aan je werknemer die 25 jaar of 30 jaar in dienst is? Dan kan dat door hem/haar een brutoloon aan te bieden. Een anciënniteitspremie in speciën, in natura of in aankoopcheques, is geen echt loon als ze op volgende wijze wordt toegekend:

  1. maximaal twee maal tijdens de loopbaan van de werknemer bij een werkgever:
    • één maal ten vroegste tijdens het kalenderjaar waarin hij of zij 25 jaar in dienst is bij de werkgever,
    • en een tweede maal ten vroegste tijdens het kalenderjaar waarin hij of zij 35 jaar in dienst is bij de werkgever,
  2. voor zover het maximale bedrag niet hoger is dan…
    • éénmaal het bruto bedrag van de maandwedde voor 25 jaar dienst,
    • twee maal het bruto bedrag van de maandwedde voor 35 jaar dienst.

Indien de anciënniteitspremie dit bedrag overschrijdt, is alleen het gedeelte tot beloop van dit bedrag vrijgesteld van bijdragen.

Een werkgever mag er ook voor kiezen om het voordeel te bepalen in functie van het gemiddeld bruto bedrag van een maandloon in zijn onderneming. Werkgevers die hiervoor kiezen moeten per kalenderjaar het gemiddeld bruto bedrag van een maandloon in de onderneming vaststellen op basis van de verhouding tussen de uitbetaalde lonen en het aantal voltijdse equivalenten tijdens het voorgaande kalenderjaar.

Tijdens een kalenderjaar mag een werkgever beide berekeningswijzen niet samen toepassen. Doet hij dat wel, dan worden alle tijdens het kalenderjaar toegekende anciënniteitspremies beschouwd als loon.

De werkgevers die zich op deze vrijstelling van bijdragen voor een anciënniteitspremie beroepen, moeten, op vraag van de RSZ, alle elementen en berekeningen aanbrengen die toelaten te beoordelen of de toegekende voordelen de maximumbedragen respecteren.

Tukadoo kan hierbij een ideale partner zijn om dat brutoloon aan te bieden in geschenkbonnen die jouw werknemer dan kan gebruiken waar hij of zij dit zelf wenst.

https://www.tukadoo.be/nl/

Tagged , , , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *